TILL MINNE AV ANA LONDONO
Insamlingsstiftelsen till minne av Ana Londono

Ana Londono 1983-2017UPPROP

Pengar som flyter in efter detta upprop kommer att tillfalla den nybildade stiftelsen med namnet "Insamlingsstiftelsen till minne av Ana Londono". Denna stiftelse har som syfte och ändamål att i Ana Londonos anda ekonomiskt stödja kvinnor, ickebinära och genderqueer i olika skeden av livet för att öka mångfalden i samhället.
Tomrummet efter Ana är stort. Hon var en helt unik person som hade ett fantastiskt sätt att inkludera och se alla människor. Denna stiftelse försöker att till viss del fylla det enorma tomrum som Ana efterlämnar. Hennes arbete ska kunna fortsätta men genom andra. Stiftelsen är en möjlighet för de individer som delar Anas värderingar och mål att ta sig vidare och framåt i livet. Aldrig ska exempelvis en sjukhusräkning, hyresavi eller stor terminsavgift utgöra ett hinder för den som har potential att göra gott för vårt samhälle. Självklart ska de som saknar kontaktnät eller ekonomiska förutsättningar få en möjlighet att ta sig framåt. I Anas anda vilar stiftelsen på en starkt feministisk och antirasistisk grund och de personer som inte finns representerade i samhällets normer kring sexualitet, kön, genus och etnicitet alltid ska premieras och prioriteras.
SYFTE

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja personer som definierar sig som kvinna, ickebinär eller genderqueer (definitioner enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL) och i olika livsskeden behöver ekonomiskt tillskott för att kunna nå sina mål. Det kan vara privata såväl som professionella situationer där dessa personer har svårt att komma vidare utan det ekonomiska tillskottet som stiftelsen kan bidra med. Stiftelsens värderingar vilar på en starkt feministisk grund där de personer som inte finns representerade i samhällets normer kring sexualitet, kön, genus och etnicitet alltid ska premieras och prioriteras. Syftet med detta är att öka mångfalden i samhället genom att personer med värdefulla förmågor, som kanske annars saknar kontaktnät eller ekonomi, inte ska konkurreras ut. Värderingar, mål och värdegrund hos personerna ska alltid ligga i linje med stiftelsens värderingar. Stiftelsen skall alltid ta aktiv ställning mot rasism och diskriminering samt arbeta för att motverka patriarkala strukturer och kan därmed tacka nej till bidrag från individer eller organisationer som inte delar denna värdegrund. Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden. Styrelsen beslutar hur stödet ska fördelas.
ANA LONDONO

Ana Londono var en människa som kämpade för rättvisa och människors lika värde med en glöd och energi som var bortom denna värld. Hon inspirerade och berörde många med sin värme, kreativitet och kämparglöd.


Ana Londono, Stockholm, 2017BIDRAG OCH INFORMATION

Bidrag till Insamlingsstiftelsen till minne av Ana Londono kan lämnas till stiftelsens konto i Länsförsäkringar bank, kontonummer 9024 5258959.

Har ni frågor om vad en insamlingsstiftelse innebär så kan ni kontakta oss på kontakt@ana-londono.org eller läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

STIFTELSEURKUND STOCKHOLM 12 JULI 2017

STIFTELSETYP Insamlingsstiftelse
STIFTARE Sofia Lindström Hernefalk
STIFTELSENS NAMN Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen till minne av Ana Londono

STIFTELSENS ÄNDAMÅL OCH DESTINATÄRKRETS Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja personer som definierar sig som kvinna, ickebinär eller genderqueer (definitioner enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL) och i olika livsskeden behöver ekonomiskt tillskott för att kunna nå sina mål. Det kan vara privata såväl som professionella situationer där dessa personer har svårt att komma vidare utan det ekonomiska tillskottet som stiftelsen kan bidra med. Stiftelsens värderingar vilar på en starkt feministisk grund där de personer som inte finns representerade i samhällets normer kring sexualitet, kön, genus och etnicitet alltid ska premieras och prioriteras. Syftet med detta är att öka mångfalden i samhället genom att personer med värdefulla förmågor, som kanske annars saknar kontaktnät eller ekonomi, inte ska konkurreras ut. Värderingar, mål och värdegrund hos personerna ska alltid ligga i linje med stiftelsens värderingar. Stiftelsen skall alltid ta aktiv ställning mot rasism och diskriminering samt arbeta för att motverka patriarkala strukturer och kan därmed tacka nej till bidrag från individer eller organisationer som inte delar denna värdegrund. Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden. Styrelsen beslutar hur stödet ska fördelas.

FÖRVALTNING För stiftelsen finns stadgar enligt bilaga. Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av: Donationer från privatpersoner och företag via stiftelsens hemsida, bankkonto eller swish Stipendieanslag Projekt- och verksamhetsstöd från myndigheter och privata bidragsgivare Näringsverksamhet i form av samarbeten med företag, utbildningsverksamhet, annonsering och organisationer samt event De medel som inflyter till stiftelsen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar och därmed uppfylla ändamålet. Styrelsen skall inledningsvis bestå av: Sofia Lindström Hernefalk, Pablo Londono, Martina Almquist, Frida Spångberg Waller, Patricia Reyes, Ida Klamborn, Johanna Zmijewski Woodgate

Till firmatecknare väljs inledningsvis (de tecknar firman var för sig): Sofia Lindström Hernefalk och Pablo Londono.

REVISION För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en auktoriserad revisor. Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.